Pohjoismaiden Tieteknillinen Liitto

Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton Suomen osaston tarkoituksena on tie- ja liikennetekniikan alalla edistää tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja standardisoimistyötä, huomioon ottaen myös muut yhteiskunnalliset toiminnot ja ympäristönsuojelun, kehittää tiedonvälitystä ja yhteistoimintaa sekä edistää toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa eri elimissä.

Edellä mainitut tarkoitusperät pyritään saavuttamaan olemalla yhteistoiminnassa liiton muiden pohjoismaiden osastojen, muiden alalla toimivien yhteisöjen ja tarvittavissa määrin muiden yhteisöjen kanssa suorittamalla ja suorituttamalla tutkimuksia ja selvityksiä, järjestelemällä kongresseja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä julkaisutoiminnalla.

PTL:n Suomen osaston organisaatio
Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton Suomen osaston hallituksen alaisena on jaostoja, joissa yhdistyksen pääasiallisin toiminta tapahtuu. Jaostojen alaisena voi toimia yksi tai useampia työryhmiä.  

Osasto vahvistaa oman toimintansa säännöstön ja päättää omatoimisesti jäsenyydestä, osastohallituksesta, varainjaosta ja osaston työmuodoista. Osastonsäännöstön tulee kuitenkin sisältää liittosääntöjen vaatimat säännökset. 

Osastonjäsenyys merkitsee myös liittojäsenyyttä.